Xəbər lenti haqqında » XƏBƏR.news

XƏBƏR.news internet-portalı heç bir xəbəri və ya məqaləni müstəqil şəkildə dərc etmir. XƏBƏR.news portalında yerləşdirilən xəbərlər Azərbaycan və dünyada olan müxtəlif internet saytlarında dərc edilən məqalələrinə yönəldən hibermətn linklərinin avtomatik toplusudur.

Proqram təminatı ilə toplanan və saytın müvafiq bölmələrində dərc olunan linklər, müvafiq məqalələri dərc edən internet saytlarının siyasi mövqeyindən və ideologiyasından asılı olmayaraq xəbər lentində təqdim olunur. Nəticə etibarilə, istifadəçi eyni hadisəyə fərqli baxışları ifadə edən məqalələrin linklərini seçib, istədiyi məqaləni oxuya bilər. İstifadəçi onu maraqlandıran mövzunu və müvafiq məqaləni dərc edən mənbəyi müstəqil olaraq seçə bilər, bunun üçün müvafiq linki klikləyib, həmin veb sayta daxil ola bilər.

Xəbər lentində yerləşdirilən linklər XƏBƏR.news internet portalının komandası tərəfindən müvafiq İnternet səhifələrində səsləndirilən fikirlərin təsdiqlənməsi kimi qəbul edilməməlidir.

Proqramımızı quraşdırın

Bir tətbiqdə ölkənin hər yerindən ən vacib xəbərləri oxuyun. İndi yükləyin!


scroll to top